foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

My Attitude to the Learning of Foreign Languages

I am sure, in order to have a good job one should know foreign languages. The most widespread languages in the world are Chinese, Spanish, English and some others. But every well educated person in the world speaks English, because it is the language of communication, busi­ness, science and culture.

English is now the most important and widespread language in the world. It is the state language in five countries: Great Britain, Canada, the USA, Australia and New Zealand. English is one of the six official and working languages of the United Nations. It is the second working language in the European Community. In many Asian and African countries, such as India or Egypt, in former British colonies people speak English besides their native one. People also speak English in Europe. English is spoken practically all over the world.

Independent Ukraine has relations with many countries. More and more direct contacts are established with the countries of Europe, with the United States, Great Britain, Canada and other English-speaking countries.

Taking into account the economic development in our country, hundreds of joint ventures have appeared in every city and town of Ukraine recently. Besides, a lot of foreign delegations come to our country. Our businessmen, tourists, experts often go abroad. As I have already mentioned just English is the language of the international communication. That is why it is very important to learn English.

Nowadays, a lot of people study foreign languages in every possible way. Foreign-language study groups are organized at industrial enterprises, at the offices of big firms, at the educational establishments, at research institutes.

I think English is worth studying. There is a proverb "A new language – a new world". In my opinion, every person, who goes abroad, should be able to find his own way about in an English-speaking community without interpreters.

It's a pity that not much attention is paid for studying foreign languages in our schools. There are some schools specialized in studying foreign languages in Ukraine. Their pupils have lessons in foreign language every day. But their number is rather small. Most schools have Foreign Language only once or twice a week. It's impossible to master any foreign language under such conditions. That's why those who want to improve their knowledge have to take private lessons. But not all, who want to know foreign language well, have the possibility to pay for them.

Моє ставлення до вивчення іноземних мов

Я упевнений, для того, щоб мати гарну роботу, треба знати іноземні мови. Найпоширеніші мови в світі – китайська, іспанська, англійська й деякі інші мови. Але кожна добре освічена людина в світі говорить англійською, тому що це – мова спіл­кування, бізнесу, науки й культури.

Англійська мова зараз найважливіша й найпоширеніша мова у світі. Це – державна мова в п'яти країнах: Великобританії, Канаді, СІЛА, Австралії і Новій Зеландії. Англійська мова – один із шести офіційних і робочих мов Організації Об'єднаних Націй. Це – друга робоча мова в Європейському Співтоваристві. У багатьох Азіатських і Африканських країнах, як, наприклад, Індія або Єгипет, в колишніх Британських колоніях люди говорять англійською, крім їх рідної мови. Люди також говорять англійською в Європі. Англійською мовою розмовляють практично по всьому світові.

Незалежна Україна має відносини з багатьма країнами. Усе більше й більше прямих контактів встановлюються з країнами Європи, Сполученими Штатами, Великобританією, Канадою та іншими англомовними країнами.

Враховуючи економічний розвиток нашої країни, сотні спільних підприємств недавно з'явилися в кожному місті й містечку України. Крім того, багато іноземних делегацій прибувають до нашої країни. Наші бізнесмени, туристи, експерти часто емігру­ють за кордон. Як я вже зазначив, англійська – це мова міжнародного спілкування. Ось, чому дуже важливо вивчати англійську мову.

Зараз багато людей вивчають іноземні мови будь-яким можливим шляхом. Групи вивчення іноземної мови організовані на промислових підприємствах, в офісах великих фірм, в освітніх установах, в дослідницьких інститутах.

Я думаю, що англійська мова варта вивчення. Є прислів'я: "Нова мова – новий світ". На мою думку, кожна людина, яка їде за кордон, повинна бути здатна знайти свій влас­ний шлях в англомовному суспільстві без перекладачів.

На жаль, небагато уваги приділяється вивченню іноземних мов в наших школах. Є деякі школи, що спеціалізуються на вивченні іноземних мов в Україні. їх учні щодня мають уроки іноземної мови. Але їх кількість досить маленька. Більшість шкіл мають іноземну мову тільки кілька разів на тиждень. Неможливо освоїти будь-яку іноземну мову за таких умов. Саме тому тим, хто хоче поліпшити свої знання, доводиться брати приватні уроки. Але не всі, хто хоче знати іноземну мову добре, мають можливість заплатити за них.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.