foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Kyiv Rus

The Paleolithic early Stone Age bears witness to human presence on the territory of present-day Ukraine. One of the planet's oldest human settlements, separated from our time by 800,000 years, was unearthed in the territory of present-day Ukraine near Korolyove, a village in Transcarpathia. In 1899 the world came to know about the Trypillya culture which appeared in the mid-fourth millennium B. C.

The coming centuries saw the formation of new ethnic and cultural communities in Ukraine. Written sources mention the Cimmerians, the Taurians, the Scythians, the Antes and the Slavs.

Over a thousand years ago, on the west expanses stretching from the Carpathian Mountains in the west to the Volga River in the east, from the Black Sea in the south to the White Sea in the north, appeared one of the largest and mightiest medieval powers, Kyiv Rus.

In 882, the most legendary Prince Oleh the Seer defeated Kyiv Princes Askold and Dir and rallied round Kyiv the Slavic tribes of Eastern Europe. "Let Kyiv be Mother of Rus cities", he said as the chronicle reads.

Under the first Kyiv Princes Oleh the Seer, Ihor the Elder and Svyatoslav the Warrior Kyiv Rus became a strong power in Eastern Europe. In 955, Kyiv Princess Olha was baptized at Constantinopol. The Eastern Orthodox faith was introduced in Rus by Prince Volodymyr the Great, and the first ceremony of baptism took place in 988.

It was under Prince Volodymyr the Great (980-1015) and Prinee Yaroslav the Wise (1019-1054) that Kyiv Rus reached its apex, becoming a major factor in European politics. But in the 12th century feudal strife split Kyiv Rus into principalities and lauds.

Then came the formidable Mongol hords of Batu Khan, emptying wheat fields and ruining ancient cities. In 1240 the invaders approached Kyiv. The siege was long, but the enemy was strong and the capital fell.

Київська Русь

Ранній період кам'яного віку епохи палеоліту свідчить про присутність людини на території нинішньої України. Одне з найдавніших людських поселень на планеті, у якому жили люди 800 000 років тому, було розкопано на території сучасного Корольова – села в Закарпатті. У 1899 р. світ довідався про Трипільську культуру, що з'явилася в середині IV тис. до н. е.

У наступні століття на Україні формувалися нові етнічні і культурні угруповання. Письмові джерела згадують кімерійців, таврійців, скіфів, антів і слов'ян.

Більше тисячі років тому, на широких просторах від Карпат на заході і до Волги на сході, від Чорного моря на півдні і до Білого моря на півночі, з'явилася одна з наймогутніших держав середньовіччя – Київська Русь.

У 882 р. легендарний князь Віщий Олег, син Рюрика, здобув перемогу над київськими князями Аскольдом і Діром. Він об'єднав навколо Києва слов'янські племена Східної Європи. У літописі говориться, що він сказав: "Нехай буде Київ матір'ю міст руських".

Під першими київськими князями – Віщим Олегом, Ігорем Старшим і Святославом Воїном – Київська Русь стала сильною державою Східної Європи. У 955 р. київська княгиня Ольга охрестилася в Константинополі. Східна православна віра була введена на Русі князем Володимиром Великим, і перша церемонія хрещення мала місце в 988 р.

За князів Володимира Великого (980-1015) і Ярослава Мудрого (1019 - 1054) Київська Русь досягла свого розвитку, ставши важливим фактором в європейській політиці. Але в XII ст. феодальні суперечки роздробили Київську Русь на князівства.

Потім прийшли страшні монгольські орди хана Батия, спорожнивши пшеничні поля і руйнуючи стародавні міста. У 1240 р. загарбники наблизилися до Києва. Облога була довгою, але ворог був сильним, і столиця підкорилася.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.