foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Struggling for Independence

Though Ukraine was given extensive autonomy in 1654 it was gradually reduced by czarist ukases. The final blow was dealt by Empress Catherine II. In 1775 Russian troops approached the Zaporizhian Sich, took it by stealth and ruined it.

The 18th century was marked by the spreading of the national liberation movement. It witnessed the Haidamak Revolt and Koliyivshchyna rebellion, led by Zaporizhian Cossack Maksym Zaliznyak and Cossack Sotnyk Ivan Honta. The first half of the 19th century was marked by peasant revolts against serfdom. Among their leaders was the legendary Ustym Karmalyuk. In 1813 he headed a peasant movement in Podillya which spread to Kyiv province and Bessarabia.

In 1845 Mykola Kostomarov, a young scholar, Mykola Hulak, a government clerk, and Vasyl Bilozersky, a learned ethnographer and pedagogue, founded the Brotherhood of Sts. Cyril and Methodius. Its program was based on the idea of Ukraine's national liberation and the formation of a federation of Slavic states. In 1847 all its members were arrested and punished severely.

The liberal stand of the Russian government in 1850s led to the revival of the Ukrainian national idea. Ukrainian intellectual communities began to appear which conducted national cultural work, up until the revolution 1917.

In Halychyna, the awakening of the national spirit was largely due to the activities of the Ruska Tryitsya: – Markiyan Shashkevych, Yakiv Holovatsky and Ivan Vahylevich.

The February Revolution in Russia served as a powerful catalyst for the national movement in Ukraine. In March 4, 1917, on the initiative of the Society of Ukrainian Progressives, the Tsentralna Rada (Central Council) was formed in Kyiv as a representative body of Ukrainian democratic forces. Mykhailo Hrushevsky was elected its Chairman. On June 10 (23), 1917, the Central Rada proclaimed Ukraine's autonomy within Russia. On July 3(16) the General Secretariat – government – was formed headed by V. Vynnychenko. Finally, on November 7 (20), the Ukrainian National Republic (UNR) was proclaimed. This marked the beginning of an undeclared war between Ukraine and Soviet Russia which lasted till the end of November 1921.

On December 12 (25), 1917, the All-Ukrainian Congress of Soviets in Kharkiv proclaimed Ukraine a Soviet republic and formed the first Soviet administration consisting largely of bolsheviks. It was in these circumstances that the Central Rada proclaimed Ukraine's independence on January 9 (22), 1918. But the bolshevik troops seized Kyiv and occupied Left-Bank Ukraine.

Meanwhile, on October 18, 1918, the Ukrainian National Rada was set up in Lviv. Ukrainian troops took power in Lviv on November 13, the Western Ukrainian People's Republic was proclaimed. On January 22, 1919, the ceremony of uniting UNR and WURR took Place in Kyiv.

The UNR troops could not hold back the Red Army's offensive and on February 5, 1919. They had to leave Kyiv. Vynnychenko resigned. His post went to Supreme Otaman Simon Petlyura (1879-1926).

Боротьба за незалежність

Хоча Україні було надано широку автономію в 1654 р., вона була поступово зменшена царськими указами. Завершальний удар завдала Імператриця Катерина II. У 1775 р. російські війська наблизилися до Запорозької Січі, взяли її хитрістю і зруйнували.

XVIII ст. було відмічене розповсюдженням національно-визвольного руху. Про це свідчило повстання гайдамаків і "Коліївщина" – повстання під проводом запорозького козака Максима Залізняка і козацького сотника Івана Ґонти. Перша половина XIX ст. була відмічена селянськими повстаннями проти кріпацтва. Серед їх лідерів був легендарний Устим Кармалюк. У 1813 р. він очолив селянський рух на Поділлі, який розповсюдився на Київську область і Бессарабію.

У 1845 р. Микола Костомаров, молодий вчений, Микола Гулак, урядовий, і Василь Білозерський, вчений-етнограф і педагог, заснували Кирило-Мефодієвське товариство. Його програма була заснована на ідеї національного визволення України і утворення федерації слов'янських держав. У 1847 р. всі його члени були арештовані і жорстоко покарані.

Ліберальна політика російського уряду в 1850-х рр. призвела до відродження української національної ідеї. Почали з'являтися українські інтелектуальні спільноти, що проводили національну культурну роботу, поки не вибухнула революція 1917 р.

У Галичині пробудження національного духу відбувалося в значній мірі завдяки діям Руської Трійці Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького і Івана Вагилевича.

Лютнева революція в Росії служила могутнім каталізатором для національного руху в Україні. 4 березня 1917 р. за ініціативою Спілки українських прогресивних діячів в Києві було сформовано Центральну Раду як представницький орган українських демок­ратичних сил. Михайло Грушевський був вибраний його Головою. 10 (23) червня 1917 р. Центральна Рада оголосила автономію України в межах Росії. З (16) липня був сформований Генеральний Секретаріат – уряд під керівництвом В. Винниченка. Нарешті 7 (20) листопада була проголошена Українська Народна Республіка (УНР). Це позначило початок неоголошеної війни між Україною і Радянською Росією, яка тривала до кінця листо­пада 1921 р.

12 (25) грудня 1917 р. Всеукраїнський Радянський Конгрес у Харкові проголосив в Україні Радянську республіку і сформував перший Радянський уряд, що складалася в значній мірі з більшовиків. 9 (22) січня 1918 р. Центральна Рада проголосила незалежність України. Але більшовицькі солдати захопили Київ і зайняли Лівобережну Україну.

Тим часом, 18 жовтня 1918 р. Українська Національна Рада була встановлена у Львові. Українські війська 13 листопада взяли владу у Львові, була проголошена Західноукраїнська Народна Республіка. 22 січня 1919 р. церемонія об'єднання УНР і ЗУНР відбулася в Києві.

Солдати УНР не могли стримати Червону Армію і 5 лютого 1919 р. їм довелося залишити Київ. Винниченко пішов у відставку. Його пост перейшов до верховного отамана Симона Петлюри (1879-1926).

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.