foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Geographical Position of Ukraine

Ukraine is situated in the eastern part of Europe. It borders on Russia in the east, Belorussia in the north, Poland, Slovakia, Hungary, Romania and Moldova in the west. Ukraine is washed by the Sea of Azov and the Black Sea in the south.

The area of Ukraine is more than 603,000 sq km. The most part of its area is flat. There are the Crimean Mountains in the south and the Carpathians in the west.

The territory of our country lies in three main zones: mixed forests, forest-steppes and steppes.

The flora and fauna of our country are extremely rich. The nature of Ukraine is especially beautiful. There are 131 rivers in Ukraine. The longest rivers are the Dniester, the Donets, the Bug. The rivers of Ukraine are navigable.

There are more than three hundred cities and towns in Ukraine. The biggest of them are Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Lviv, Odessa, Mikolayiv, Kherson, Kerch are the most important ports of Ukraine.

The capital of Ukraine is Kyiv. It is an administrative, industrial, scientific and cultural centre.

Ukraine is rich in mineral resources: coal, oil, gas, different ores. Some of them are of industrial importance.

Ukraine is a developed industrial country. Ukraine produces up-to-date instruments, electronic microscopes, synthetic diamonds.

Ukraine is an agricultural country. Its soil is fertile.

The geographical position of Ukraine is favourable for maintaining close eco­nomic relations with many European countries.

Географічне положення України

Україна розташована в східній частині Європи. Вона межує з Росією на сході, Білорусією на півночі, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою на заході. На півдні Україна омивається Азовським морем і Чорним морем.

Площа України – більш ніж 603 000 кв. км. Більша частина її території рівнинна. Кримські гори на півдні і Карпати на заході.

Територія нашої країни лежить в трьох головних кліматичних зонах: зоні мішаних лісів, лісостеповій і степовій.

Флора і фауна нашої країни надзвичайно багата. Природа України особливо гарна. В Україні є 131 річка. Найдовші річки – Дністер, Донець, Буг. Річки України судноплавні.

В Україні більш ніж триста міст і містечок. Найбільші з них – Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів. Одеса, Миколаїв, Херсон, Керч – найголовніші порти України.

Столиця України – Київ. Це – адміністративний, індустріальний, науковий і культурний центр.

Україна багата мінеральними ресурсами: вугіллям, нафтою, газом, різними рудами. Деякі з них мають промислову важливість.

Україна – розвинена індустріальна країна. Україна виробляє сучасне обладнання, електронні мікроскопи, синтетичні алмази.

Україна – сільськогосподарська країна. Її   грунт родючий.

Географічне положення України сприятливе для підтримки близьких економічних відносин з багатьма європейськими країнами.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.