foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Geographical Position of Ukraine

Ukraine is a rich farming, industrial and mining region in south-eastern Europe. Its population is about 47 mln people. The capital of Ukraine is Kyiv.

Ukraine covers about 603,700 sq km (233,100 sq mile) being larger than any country in Western Europe. From east to west Ukraine stretches for more than 1,300 km (800 mile) and from north to south for almost 900 km (560 mile). It borders with Belarus and Russia on the north and on the east. In the south it is bounded by the Black Sea and the Sea of Azov. In the west Ukraine is bounded by Moldova, Romania, Hungary, Slovakia and Poland.

Ukraine is in an ideal geographical position for the development of its resources, lying between 44 and 52 latitude north, on the same latitude as USA, Britain, china and Japan. The climate is mild and warm, with a long summer and a short winter. Together with its fertile black soil, this makes it ideal for the development of intensive agriculture. The main part of Ukraine is located in the watershed of the Dnieper River, which divides Ukraine into two parts: Right-Bank and Left-Bank Ukraine.

Ukraine's proximity to the Black Sea and its large rivers promote the development of trade and culture. The Black Sea is not only a means of communication with Transcaucasia and Turkey but also with the rest of the world through the Mediterranean Sea.

Ukraine also lies on the Danube, and this gives it access to European countries. Through the Siversky Donets it has access to the Don. The territory of Ukraine is crisscrossed by railroads and highways, oil and gas pipelines and high-voltage transmission lines – all of which ensure close economic ties with Eastern and Western Europe.

Географічне положення України

Україна – це багатий сільськогосподарський, індустріальний і шахтарський регіон у південно-східній Європі. Її населення складає близько 47 млн людей. Столиця України – Київ.

Україна покриває близько 603 700 кв. км (233 100 кв. миль), будучи більшою за будь-яку країну в Західній Європі. Від сходу до заходу Україна простягається більш ніж на 1300 км (800 миль) і від півночі до півдня майже на 900 км (560 миль). Вона межує з Білоруссю і Росією на півночі і на сході. На півдні її омивають Чорне море і Азовське море. На заході Україна межує з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною і Польщею.

Україна має ідеальне географічне положення для розвитку своїх ресурсів: вона розташована між 44 і 52 градусами північної широти, на тій же широті, що й США, Британія, Китай і Японія. Клімат м'який і теплий, з довгим літом і короткою зимою. Разом з родючим чорним ґрунтом це робить Україну ідеальною для розвитку інтенсивного сільського господарства. Основна частина України розташована у вододілі Дніпра, що ділить Україну на дві частини: Правобережну і Лівобережну Україну.

Близькість України до Чорного моря і її великі річки сприяють розвитку торгівлі і культури. Чорне море – не тільки засіб зв'язку з Закавказзям і Туреччиною, але і з ре­штою частин світу через Середземне море.

Україна також лежить на Дунаї, і це надає їй доступ до Європейських країн. Через Сіверський Донець вона має доступ до Дону. Територія України перехрещується залізни­цями і шосе, нафтовими і газопроводами й лініями високовольтної передачі, які гарантують близькі економічні зв'язки з Східною і Західною Європою.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.