foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Geographical Position of Ukraine

Ukraine is situated in the eastern part of Europe. It borders on Russia in the east, Belorussia in the north, Poland, Slovakia, Hungary, Romania and Moldova in the west. Ukraine is washed by the Sea of Azov and the Black Sea in the south.

The area of Ukraine is more than 603,000 sq km. The most part of its area is flat. The mountains in Ukraine cover only 5 per cent its territory. There are the Crimean Mountains in the south and the Carpathians in the west. Goverla is the highest peak of the Ukrainian Carpathians. It is 2,061 metres high.

The territory of our country has a variety of landscapes as it lies in three main zones: mixed forests, forest-steppes and steppes. There are large tracts of forest in the north, vast steppes in the south.

The flora and fauna of our country are extremely rich. Almost all kinds of animals and birds can be found on the territory of our land.

The nature of Ukraine is especially beautiful due to a number of rivers and lakes. There are 131 rivers in Ukraine. The longest rivers are the Dniester, the Donets, the Bug. The Dnieper is the main river in Ukraine. It divides the country into Right-bank and Left-bank areas.

Along the whole length of the Dnieper there are the artificial seas with the hydro-electric power-stations. The rivers of Ukraine are navigable.

There are more than three hundred cities and towns in Ukraine. The biggest of them are the industrial centres such as Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Lviv. Odessa, Mikolayiv, Kherson, Kerch are the most important ports of Ukraine.

The capital of Ukraine is Kyiv. It is an administrative, industrial, scientific and cultutal centre.

Ukraine is rich in mineral resources: coal, oil, gas, different ores. Some of them are of industrial importance. The rich deposits of iron and coal are in the south of Ukraine. The deposits of oil and gas are in the Ukrainean Carpathians. The different mineral waters are one more wealth of Ukraine.

Ukraine is a developed industrial country. It has metallurgical and heavy industries, machine building and ship building industries. Ukraine produces up-to-date instruments, electronic microscopes, synthetic diamonds as well as consumer goods.

Ukraine is an agricultural country. Its soil is fertile. Its climate is good for cultivating different agricultural plants.

The country is now through a period of difficult times. Ukraine is building its new economy.

The geographical position of Ukraine is favourable for maintaining close economic relations with many European countries.

Географічне положення України

Площа України становить 603 000 кв. км. Більша частина її площі рівнинна. Гори в Україні покривають тільки 5 відсотків її території. Це Кримські гори на півдні і Карпати на заході. Говерла – найвищий пік Українських Карпат. Він складає 2061 м в висоту.

Територія нашої країни має різноманітні ландшафти, оскільки вона лежить у трьох головних кліматичних зонах: зоні мішаних лісів, лісостеповій та степовій. Є великі лісові масиви на півночі, широкі степи на півдні.

Флора і фауна нашої країни надзвичайно багата. На території нашої країни можна знайти майже всі види тварин і птахів.

Природа України особливо гарна завдяки ряду річок і озер. В Україні 131 річка. Найдовші річки – Дністер, Донець, Буг. Дніпро – головна річка в Україні. Вона ділить країну на Правобережжя і Лівобережжя.

По всій довжині Дніпра є штучні моря з гідроелектростанціями. Річки України судноплавні.

В Україні більш ніж триста міст і містечок. Найбільші з них – індустріальні центри, такі як Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів. Одеса, Миколаїв, Херсон, Керч – най­головніші порти України.

Столиця України – Київ. Він є адміністративним, індустріальним, науковим і культурним центром.

Україна багата мінеральними ресурсами: вугіллям, нафтою, газом, різними рудами. Деякі з них мають промислову важливість. На півдні України знаходяться багаті запаси заліза й вугілля. Запаси нафти й газу знаходяться в українських Карпатах. Різноманітні мінеральні води – ще одне багатство України.

Україна – розвинена індустріальна країна. Вона має металургійну й важку промисловість, машинобудівельну та суднобудівельну промисловість. Україна виготовляє сучасне обладнання, електронні мікроскопи, штучні алмази, а також товари широкого споживання.

Україна – сільськогосподарська країна. Її ґрунт родючий. Її клімат сприятливий для культивування різних сільськогосподарських рослин.

Зараз країна переживає важкий період. Україна будує нову економіку.

Географічне положення України сприятливе для підтримки близьких економічних відносин з багатьма європейськими країнами.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.