foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Ukraine. Mineral Resources

Ukraine is very rich in mineral resources. It contains iron and manganese ores, natural gas, salt, sulphur, graphite, flux limestone. Ukraine also has deposits of oil, bauxite as well as black coal. Mineral resources can be classified into three main groups: fuels, metals and nonmetals. Fuels include deposits of black and brown coal, natural gas and peat. The reserves of black coal are concentrated in two basins: the Donets and Lviv-Volynian Basins, deposits of brown coal are to be found in many places on the Right Bank. They form the large Dnieper Brown Coal Basin. The western regions of Ukraine contain small deposits of brown coal. Brown coal is used as local fuel for power stations, factories and plants, also in household heating.

Three oil and natural gas regions have been discovered in Ukraine: the Subcarpathian, Dnieper-Donets and Black Sea regions. The most promising deposit of oil in Western Ukraine is the Dolyna field. In the Dnieper-Donets Region the largest gas fields are Kharkiv region. Gas deposits have been also discovered in Sumy, Poltava and Dnipropetrovsk regions. The Black Sea region encompasses the southern part of Zaporizhia and Kherson regions as well as the northern part of the Crimea.

Peat has been used in Ukraine for a long time. Its extraction has been greatly increased and it is important local fuel in industry: it is also widely used as an organic fertilizer. The greatest deposits of peat are in Polissia, but it is also to be found in marshy river valleys.

Ukraine is rich in deposits of iron, manganese, mercury, titanium and other ores. The deposits of iron ore are one of the largest in the world. They are concentrated in Kryvy Rih, Kerch, Kremenchuk and Bilozerka.

Ukraine is one of the richest places in the world for reserves of manganese ore which is used in the manufacture of high-quality steel. Several deposits are located within Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia regions.

Titanium is important in the space, chemical, atomic and other areas. It has been discovered in Dnipropetrovsk region. Mercury is obtained from cinnabar, the largest deposit being the Mykytivsky field in Donetsk region. Ukraine has inexhaustible reserves of raw material for the production of the magnesium, which is obtained from the rich brine of Syvash Bay. Ukraine has also deposits of bauxite, nickel, cadmium, bismuth, arsenic and antimony.

Ukraine's depths are rich in non-metallic minerals, which are widely used in the national economy. The important ones among them are rock and potassium salts, sulphur, fire clay and building materials. The largest deposits of rock salt are centered in the Donbas and in Solotvyno in Transcarpathia, Subcarpathia has deposits of potassium salts (Kaiush) and the largest deposit of native sulphur (Rozdolske). The main deposit of fire clay is in the Donbas (Chasovoyarsk). Large reserves of red and grey granite, chalk, marl are also found in Ukraine.

There are many curative mineral waters in Ukraine.

Україна. Мінеральні ресурси

Україна дуже багата на мінеральні ресурси. Вона має залізну і марганцеву руди, природний газ, сіль, сірку, графіт, вапняк. Україна також має поклади нафти, глинозему і кам'яного вугілля. Мінеральні ресурси можуть бути розділені на три головні групи: палива, метали і неметали. Палива включають поклади кам'яного чорного і бурого вугілля, природного газу і торфу. Резерви кам'яного вугілля сконцентровані у двох басейнах: Донецькому і Львівсько-Волинському, поклади бурого вугілля можна знайти в багатьох місцях Правобережжя. Вони формують великий Дніпровський басейн бурого вугілля. Західні області України мають маленькі поклади бурого вугілля. Буре вугілля використовується як місцеве паливо для електростанцій, фабрик і заводів, також в домашньому опалюванні.

Три регіони нафти і природного газу були виявлені в Україні: Прикарпатський, Дніпровсько-Донецький і Чорноморський. Найбільш багато-обіцяючі поклади нафти в Західній Україні є в Долинському родовищі. У Дніпровсько-Донецькому регіоні найбільші поклади газу в Харківській області. Поклади газу були також виявлені в Сумській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Регіон Чорного моря містить у собі південну частину Запорізької і Херсонської областей разом з північною частиною Криму.

Торфом в Україні користувалися здавна. Його видобуток був значно збільшений і це – важливе місцеве паливо в промисловості: воно також широко використовується як органічне добриво. Найбільші поклади торфу знаходяться в Поліссі, але його також можна знайти в болотистих річкових долинах.

Україна багата на запаси заліза, марганцю, ртуті, титану й інших руд. Поклади залізняку – одні з найбільших у світі. Вони сконцентровані в Кривому Розі, Керчі, Кременчуці й Білозерці.

Україна – одне з найбагатших місць у світі на резерви марганцевої руди, яка використовується у виробництві високоякісної сталі. Декілька родовищ розміщуються в межах Запорізької і Дніпропетровської областей.

Титан важливий у космічній, хімічній, атомній та інших галузях. Він був виявлений в Дніпропетровській області. Ртуть отримують з кінавару, найбільші поклади зна­ходяться в Микитівському родовищі в Донецькій області. Україна має невичерпні резерви сировини для виробництва магнію, який отримують з ропи Сиваської бухти. Україна має також поклади глинозему, нікелю, кадмію, вісмуту, миш'яку і сурми.

Надра України багаті нерудними мінералами, які широко використовуються в народному господарстві. Серед них важливі кам'яна і калієва солі, сірка, вогнетривка глина й будматеріали. Найбільші поклади кам'яної солі зосереджуються в Донбасі і в Солотвині в Закарпатті, Прикарпаття має поклади калійних солей (Калуш) і найбільше родовище української сірки (Роздольське). Головне родовище вогнетривкої глини знаходиться в Донбасі (Часовоярськ). Великі резерви червоного і сірого граніту, крейди, мармуру також знайдені в Україні.

В Україні є багато цілющої мінеральної води.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.