foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Climate of Ukraine

The climate of Ukraine is determined by its geographical location. Ukraine's territory lies in the temperate belt. In general the country's climate is temperately continental, being subtropical only on the southern coast of the Crimea. The differences in climate are caused by many factors: the latitude, relief, altitude, and proximity to seas and oceans. The climate varies not only from north to south, but also from the northwest to the southeast as the warm damp air masses moving from the northwestern Atlantic weaken and become drier.

A feature of Ukraine's climate is the considerable fluctuation in weather conditions from year to year. Alongside very wet years there can be droughts, whose effect increases to the south and east. There are frequent oscillations in weather in the regions of the Crimean and Carpathian Mountains.

The average yearly temperature in Ukraine varies between +5.5, +7 °C (42, 44.5°F) in the north and +11, +13°C (52, 55.5 °F) in the south. The coldest month is January, with a record low of 42 °C. The warmest month is July with a record high of 40 °C.

Precipitation (rain, snow, and other forms of moisture) ranges from about 30 inches (76 cm) a year in the north to about 9 inches (23 cm) in the south. The highest rainfall is in the Carpathian and Crimean Mountains (31.5 to 63 inches).

On the southern coast of the Crimea the climate is subtropical Mediterranean, inasmuch as the Crimean Mountains obstruct the movement of cold Arctic air to the coast. These climatic features have contributed to the creation of one of the best resort areas in Ukraine.

Клімат України

Клімат України визначається її географічним положенням. Територія України лежить в помірному поясі. Узагалі клімат країни помірно-континентальний, будучи суб­тропічним тільки на південному узбережжі Криму. Відмінності в кліматі спричиняються багатьма чинниками: широтою, рельєфом, висотою, і близькістю до морів і океанів. Клімат змінюється не тільки від півночі до півдня, але і від північного заходу до південного сходу, оскільки теплі вологі повітряні маси, що рухаються від північно-західної Атлантики, послаблюються і стають суховіями.

Особливість клімату України – значне коливання в погодних умовах з року в рік. Поряд з дуже вологими роками можуть бути засухи, чий вплив зростає на півдні і сході. В регіонах Криму й Карпатських гір є часті коливання в погоді.

Середня щорічна температура в Україні змінюється між +5,5, +7 °С (42, 44,5° F) на півночі і +11, +13 °С (52,55,5° F) на півдні. Найхолодніший місяць січень, з найнижчою температурою повітря 42°С. Найтепліший місяць – липень, з максимальною температурою 40°С.

Опади (дощ, сніг та інші форми вологості) становлять від близько 30 дюймів (76 см) на рік на півночі до близько 9 дюймів (23 см) на півдні. Найбільша кількість опадів буває в Карпатських і Кримських горах (з 31,5 до 63 дюймів).

На південному узбережжі Криму клімат – субтропічний середземноморський, оскільки Кримські гори ускладнюють рух холодного арктичного повітря до узбережжя. Ці кліматичні особливості сприяли створенню найкращих курортних областей в Україні.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.